فقر اینه که با کامپیوتر کاری جز چت کردن و موزیک گوش دادن نداشنه باشی.